33. ปริมาณน้ำกักเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณน้ำกักเก็บ”

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ใน พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาตรน้ำ 33,619 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 16.90 จาก พ.ศ. 2562 ที่มีปริมาตรน้ำ 40,454 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาตรน้ำ 1,584 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 24.44 จาก พ.ศ. 2562 ที่มีปริมาตรน้ำ 2,096 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาตรน้ำใช้การ 10,095 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.03 ของปริมาตรน้ำในอ่าง ลดลงร้อยละ 40.30 จาก พ.ศ. 2562 ที่มีปริมาตรน้ำใช้การ 16,909 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาตรน้ำใช้การ 1,213 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76.57 ของปริมาตรน้ำในอ่าง ลดลงร้อยละ 28.92 จาก พ.ศ. 2562 ที่มีปริมาตรน้ำใช้การ 1,706 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาตรน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำทั้งสองขนาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (กรมชลประทาน, 2563)

ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พ.ศ. 2554-2563

หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี, รนก. คือ ระดับน้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ
ที่มา: กรมชลประทาน (2563)

ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พ.ศ. 2554-2563

หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี, รนก. คือ ระดับน้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ
ที่มา: กรมชลประทาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล